ISUS I MLADI

Godine 1985. bila je proglašena od Ujedinjenih na­roda kao godina mladih. Ona se odrazila i u Crkvi, s osobitim doprinosom pape Ivana Pavla II. Te je godine uputio svoju poruku za Dan mira pod naslovom Mladi i mir. Svečanost Godine mladih papa je održao u Rimu na Cvjetnicu, uz sudjelovanje mnogih mladih ljudi iz čitavoga svijeta. Otada se Cvjetnica slavi u Crkvi kao dan mladih. Ima u tom poruke. Cvjetnica je dan kada si kršćani dublje proživljavaju svoju pripadnost Kristu i obnavljaju za nj svoja duboka oduševljenja. Za tu priliku Papa je uputio veliku poslanicu pod naslovom Mladi i nada. Vrijedno se njom uvijek iznova poslužiti, osobito za današnje evanđelje. Ono se u Crkvi najre­dovitije primjenjuje za Dan zvanja, u vezi sa svećenič­kim i redovničkim zvanjima. No Papa je to evanđelje u svojoj poruci pročitao na najširem planu, ono je upu­ćeno svim mladim ljudima. I mladićima i djevojkama. Suvremeni čovjek, pa stoga i suvremeni mladi čovjek izložen je dvama naopakim stavovima u vrednovanju života. Današnji je svijet, vele, permisivan i konsumistički. Sve je dopušteno, ničim čovjek nije vezan (permittere = dopustiti). I čovjek toliko vrijedi koliko ima, zapravo koliko može potrošiti. Isus se suprotstavlja toj struji. Ne, nije sve dopušteno. Postoji Božji zakon. I po Božjem zakonu postoje drugi kojima si ti, mladi čovje­če, obvezan. Bez kojih se ne možeš ostvariti. I čovjek ne vrijedi koliko troši, nego – vrijedi koliko je kadar utro­šiti život za druge, unijeti se u život drugih: usrećiti druge i tako biti sretan.


28. nedjelja kroz godinu (B) - uz evanđelje

Prvo čitanje Mudr 7, 7-11
Ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s mudrošću.

Čitanje Knjige Mudrosti
Pomolih se i razbor dobih; zavapih i primih duh mudrosti. Zavoljeh je više nego žezla i prijestolja i ništa ne cijenih bogatstvo u usporedbi s njom. Nisam je htio uspoređi­vati ni s draguljima, jer je sve zlato pred njom kao malo pijeska, a srebro je prema njoj kao blato. Ljubio sam je više od zdravlja i ljepote i zavolio više od svjetlosti, jer njezin sjaj bez prestanka svijetli. A s njome su mi došla sva dobra i od ruku njezinih blago nebrojeno.

Riječ Gospodnja.


Što znači biti mudar?

Uz 1. čitanje: Umijemo li razlikovati hrvatske riječi: učen, pametan, mudar. Najljepše je ako netko ima sve troje. No ako bismo mogli i morali birati? Mudrost je najvrednija. Biti mudar znači umjeti prosuditi, proci­jeniti, vrednovati, odabrati, založiti se za prave vrijed­nosti … Mudrost je dar Božji. Štoviše ona je učešće na samoj Mudrosti Božjoj. Stoga je treba zavoljeti, kao što se voli zaručnica. Treba je izmoliti. Treba je kupiti: svaka je žrtva premalena da se stekne mudrost i da se sačuva. Danas već vrlo mladi ljudi razumiju koliko je važno školsko i životno usmjerenje. Zarana, u pravi čas 1 na pravi način odabrati školu, usmjeriti se za sutrašnju profesiju da mogneš ostvarite sebe, sretno pronaći životnoga druga ili družicu, opredijeliti se za duhovno zvanje – za izravni ju službu Kristu i Crkvi – za sve to hoće se mudrosti. Pročitajmo u toj istoj Knjizi Mu­drosti molitvu za mudrost (Mudr 9,1–9.6.9–11). Možda ćemo je zavoljeti i često moliti.


Otpjevni psalam Ps 90, 12-17
Pripjev: Nasiti nas smilovanjem svojim da kličemo!

Nauči nas dane naše brojiti

da steknemo mudro srce.
Vrati se k nama, Gospodine! Ta dokle ćeš?
Milostiv budi slugama svojim!

Jutrom nas nasiti smilovanjem svojim
da kličemo i da se veselimo u sve dane!
Obraduj nas za dane kad si nas šibao,
za ljeta kad smo stradali!

Neka se na slugama tvojim pokaže djelo tvoje
i tvoja slava na djeci njihovoj!
Dobrota Gospodina, Boga našega, nek bude nad nama!
Daj da nam uspije djelo naših ruku,
djelo ruku naših nek uspije!


Uz psalam: Pripjev se nadovezuje kao molitva za mudrost. I što pjevajući molimo? Za mudro srce. U čemu Je prva mudrost? Da umijemo „dane svoje brojiti“, to jest da nam život ne prođe ututanj. Da iskoristimo vri­jeme života za vrijednosti … Da nam svaki dan bude sadržajan … Da se u sreći ne ponesemo, a u nesreći ne poništimo … Da budemo ljudi poduzetni te nam Bog podari uspjeh …


Drugo čitanje Heb 4, 12-13
Riječ Božja prosuđuje nakane i misli srca.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Živa je riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca. Nema stvorenja njoj skrivena. Sve je, naprotiv, golo i razgoljeno očima Onoga komu nam je dati račun.

Riječ Gospodnja.


Uz 2. čitanje: Tu mudrost života vjernik nalazi u Božjoj riječi. Ovo je jedan od najljepših odlomaka Sv. pisma o snazi Božje riječi. Ona razlučuje dolio od zla, tamu od svjetlosti u samom čovjeku i u svemu što ga okružuje. Ona zahtijeva opredjeljenje. Kroz posluh Bo­žjoj riječi čovjek se svakoga časa svojega života već sada stavlja pod sud Božji.


Pjesma prije Evanđelja Mt 5, 3
Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko.

Evanđelje Mk 10, 17-30
Što imaš, prodaj i idi za mnom!

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne preda nj pa ga upita: 
„Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni?“ Isus mu reče: „Što me zoveš dobrim? ­ Nitko nije dobar doli Bog jedini! Zapovijedi znadeš: Ne ubij! Ne čini preljuba! Ne ukradi! Ne svjedoči lažno! Ne otmi! Poštuj oca ­svoga i majku!“ On mu odgovori: „Učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti.“ Isus ga nato pogleda, zavoli ga i rekne mu: „Jedno ti nedostaje! Idi i što imaš, prodaj i podaj siromasima pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom.“ On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše velik imetak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima: „Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božje!“ Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ­ponovi: „Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božje! Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.“ Oni se još većma snebivahu te će jedan drugome: „Pa tko se onda može spasiti?“ Isus upre u njih pogled i reče: „Ljudima je nemoguće, ali ne Bogu! Ta Bogu je sve moguće!“ Petar mu poče govoriti: „Evo, mi sve osta­vismo i pođosmo za tobom.“ Reče Isus: „Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja – i u budućem vijeku život vječni.“
Riječ Gospodnja.


Čuvati zapovijedi

Uz evanđelje: I opet jedno vrlo živopisno evanđelje, s mnogo uzbudljivih obrata. Eno, „netko dotrči k Isusu“ (Iz Mt 19,22 saznajemo da to bijaše mladić.) Dotrči. Valj­da da mu be uteče prilika. Možda je u zadnji čas čuo da je Isus tu, a odavna se želi s njim sresti. Glasovita je Augustinova: Timeo Deum trenseuntem et non revertentem. Bojim se da Bog ne prođe, a da se više ne vrati.“ Pitanje mladih ljudi vrlo je često pitanje sret­ne prilike, značajnih susreta …

S koliko smjernosti, bontona taj mladi čovjek pri­stupa k Isusu. A Isus? Iako mu pristaje naslov: „Učitelju dobri!“ s koliko skromnosti upućuje na Jedinoga do­broga, na Boga. Mladić dobro osjeća da je život vječni baština, baština bogata i poželjna, ali da se ne stiče rodom nego radom. „Što mi je činiti?“ – pita. Isus ga upućuje na Dekalog, na Deset zapovijedi Božjih. Zapra­vo na drugu ploču Mojsijevu, na sedam zapovijedi. Zapovijedi prve ploče (1–3) osiguravaju čast Božju. Za­povijedi druge ploče (4–10) zaštićuju čovjeka od čovje­ka, uređuju pravilan i čovječan obiteljski i društveni život. Izrečene su kao zabrane. U stvari, to su božanske upute za čovječan ljudski suživot. Kako si je lijepo svje­dočanstvo mladić mogao dati: „Sve sam to očuvao …“ Htjeli smo zadržati taj glagol iz grčkog izvornika oču­vao jer ima efektivni prizvuk. Dakle, nije samo opslu­živao, nego baš čuvao – kao voljene Božje zapovijedi.


Prodati sve

Isus se ne žaca staviti takva mladića pred visoke ideale. „Ne bojte se postaviti mladim ljudima visoke ciljeve“ rekao je Papa više puta u ovoj Godini mladih. Mladima mnogi danas nude idole. A. Šenoa je u Diogenešu zapisao krilaticu: „Summum mundi trinum – Mulier, tabaccum, vinum – Qui curat de pluribus – Maximus est asinus! (Vrhunski cilj svijeta – Žena, du­han, vino (danas bismo rekli: droga) – Tko za višim teži – Ko magarac vrijedi.“) Krist mladom čovjeku po­stavlja ideale: prodati sve – razdijeliti siromasima – poći za Isusom. Trebalo bi naširoko razložiti te tri po­nude. One se svode na posljednji član. Ideal je biti kao Isus. I nije sve u tom prodati sve. Snaga poziva stoji u onom razdijeliti, darovati se. Svaki je mladi čo­vjek bogat: u mogućnosti je da se bogato ostvari. I evo široke primjene Isusova evanđelja! Svaki je mladi čovjek u bogatoj mogućnosti da otkrije i razvije sve ener­gije svoje ličnosti: u krugu svoje obitelji, u krugu pri­jatelja, u Crkvi, u društvu, u osnutku nove obitelji ili stavljajući se na izravniji način u službu Krista i Crkve.

Da li je Isus bio previše zahtjevan? O ne, u Mateju čitamo da je to bio ne zahtjev nego ponuda: Ako ho­ćeš savršen da budeš …“ (Mt 19,21). Dakle, ako hoćeš da se na najbolji način ostvariš … Bio je to poziv na velikodušnost. Isus je očekivao da mladi čovjek ne samo da neće promašiti sebe nego upravo da će premašiti sebe. Iz daljnjega sklopa to znamo. Pošto je upozorio na kobnost bogatstva za spasenje, Isus prestrašene uče­nike upućuje da čovjek u svom očovječenju, u svom samoostvarenju nije sam. Ako je velikodušan, Bog mu pomaže ne samo da se ostvari nego i da sam sebe pre­maši.

Slijedi Petrova upadica koja ipak pokazuje da se nije bez računa posvema opredijelio za Isusa. Ni on ni njegovi kolege. Što će biti s nama? Isus upozorava da se Bog u velikodušnosti ne da nadmašiti. No ipak, i čovjek u svojem veledušju treba da ustraje. Velikoduš­nost prvih zanosa treba da prođe kroz križevnu izdrž­ljivost. AMEN!

Iz knjige: „Sjeme je riječ Božja“, Bonaventura Duda